Onze missie/visie


Missie

Op De Egelantier willen we dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat, dus werken we aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Dat kan alleen als we de kinderen het gevoel geven dat mensen ze waarderen, als we ze 'geloof in eigen kunnen' bijbrengen en als ze ervaren iets te kunnen zonder hulp van anderen. 
Onze manier van lesgeven en sociale omgang met kinderen moet hiervoor een stimulans zijn.

Visie

De Egelantier is een school waar kinderen kennis en inzicht opdoen. Maar zich ook vaardigheden als zelfstandigheid en verantwoordelijkheid eigen maken. Belangrijk vinden we ook, dat onze kinderen respect hebben voor elkaar en voor het personeel. We proberen een vriendschappelijke manier van omgang met elkaar te bevorderen door samen te werken in groepjes, door kringgesprekken enz. Zo hopen we leerlingen weerbaar te maken en discriminatie en pesten te voorkomen. Natuurlijk blijven we alert op pestgedrag en grijpen we direct in. Wij maken hiervoor gebruik van de Kanjertraining, Taakspel en ons Anti-pestprotocol.

Dit alles gebeurt in een veilige en vanuit onze katholieke identiteit, ook gelovige omgeving. Doordat wij in De Zilk de enige school zijn, staan de deuren ook wijd open voor families met een andere gezindte.

Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor kinderen. Wij vinden het heel belangrijk om:

  • een goede werksfeer te creëren, waarin kinderen zich optimaal en naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.
  • zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen.
  • aandacht te hebben voor kinderen die moeite hebben met leren.
  • aandacht te hebben voor kinderen die snel en makkelijk leren.
  • het werken op de computer op te nemen in ons lesprogramma.
  • een goed en regelmatig contact met ouders te bevorderen.