Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De Egelantier wordt bestuurd door Sophia Scholen. Dit bestuur zet de lijnen uit voor de school op het gebied van o.a. identiteit, personeelsbeleid, onderwijsbeleid en financiën. Natuurlijk willen leerkrachten en ouders daar graag over meepraten. Die inspraak is bij de wet geregeld. De MR mag over elk beleidsvoorstel of uitvoering daarvan oordelen. De wijze waarop, is vastgelegd in het MR-reglement.

Adviesrecht

Zo heeft het bestuur o.a. advies nodig bij beleidszaken als:

  • de schoolorganisatie
  • vakantie regeling
  • aanstelling of ontslag van personeel
Instemmingsrecht

Het bestuur heeft advies en instemming nodig bij beleidszaken als:

  • verandering van de grondslag van de school
  • veiligheid en gezondheid op school
  • vaststellen of wijzigen van het schoolplan en/of de schoolgids
  • onderwijskundige experimenten

Om zijn werk goed te doen, vergadert de MR regelmatig. Alle vergaderingen zijn openbaar. Als u de vergadering bij wilt wonen, vragen wij dit vooraf kenbaar te maken bij de voorzitter. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.
Via de nieuwsbrief houdt de MR u op de hoogte van de actuele onderwerpen.

Samenstelling

De MR telt in totaal zes leden, drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). Over het algemeen verzorgt het team het secretariaat en leveren de ouders de voorzitter. Tijdens een vergadering is ook de directie aanwezig.  De directie is  adviserend en heeft geen stemrecht.
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn meerdere keren herkiesbaar.
Ook voor de medezeggenschapsraad geldt: Wilt u meer informatie, spreek een van de leden aan.